Kancléře Metternicha a jeho diplomacii připomene výstava na státním zámku Kynžvart

Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury zahajuje na státním zámku Kynžvart výstavu reflektující význačné členy rodu Metternichů i příčiny, které vedly k jejich vzestupu do nejvyšších pater společnosti. Dobové záznamy, kolekce diplomatických darů a jiné artefakty se pokusí odpovědět na otázku, v čem tkvěl úspěch rodu. Výstava je přístupna do konce října 2018 v návštěvních hodinách zámku.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je tématem, kterým v roce 2018 pokračuje úspěšný dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou. V letošním roce se projekt zaměřuje na téma šlechtické diplomacie. Na zámku Kynžvart je toto téma spojeno se šlechtickým rodem Metternichů.  

Nejvýraznější osobou rodu byl diplomat, politik a pozdější rakouský kancléř kníže Klemens Metternich. Svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí, se kterou úřad vedl, dosáhl porážky Napoleonské despocie. Obnovením principu rovnováhy sil mezi evropskými mocnostmi zamezil rozsáhlejším konfliktům na dalších sto let.

„V čem byl Metternichův úspěch? Byl to jeho bystrý úsudek, skvělé analytické schopnosti, neustálá potřeba získávat informace, schopnost předvídat a poučit se z minulosti. To vše zabalené do překypujícího šarmu a mladistvé tváře, která leckoho svedla k podcenění jeho osoby“ uvádí autor výstavy a kastelán zámku Ondřej Cink.

Od soboty 9. června mají návštěvníci zámku Kynžvart možnost navštívit výstavu o šlechtickém rodu Metternichů, který kynžvartské panství vlastnil déle než 300 let. Výstava ukazuje nejen na starobylost a slávu rodu, ale snaží se odpovědět na otázku, jaké příčiny vedly k vzestupu rodu do nejvyšších pater společnosti. Jen málokterá evropská šlechta má v rodokmenu tři arcibiskupy a kurfiřty. Vedle Klemense Metternicha jsou na výstavě představeni další členové rodu. Jedním z nich je Lotar, arcibiskup trevírský, který byl současně kurfiřtem, tedy říšským knížetem s právem volit císaře Svaté říše římské. 

Neméně zajímavým tématem výstavy jsou i diplomatické dary. Díky dlouhé kariéře kancléře Metternicha a jeho sběratelské vášni se ve sbírkách zámku dochovala velká kolekce darů nejrůznějšího zaměření a původu. Některé z nich budou moci návštěvníci obdivovat přímo ve výstavním sále, jiné na prohlídkových okruzích zámku. Největším exponátem je slavnostní kočár, který dostal kníže Metternich darem od císaře Františka I. v roce 1813.

Hlavním mediálním partnerem projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je Česká televize. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas.

O státním zámku Kynžvart ve zkratce
Zámek Kynžvart je jednou z nejvýznamnějších památek ve správě Národního památkového ústavu. Zámecký areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky původních majitelů. Nejznámějším představitelem je kníže Klemens Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekci antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8.–9. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. 

Příspěvek nám zaslal:

Bc. Štefan Brštiak
referent pro styk s veřejností
Správa státního zámku Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart
Tel. 354 691 269
kynzvart@npu.cz
www.zamek-kynzvart.eu