Podpořme naše kolegy na Slovensku: Předložený nový návštěvní řád TANAPu je pro turistickou veřejnost nepřijatelný

Hromadná pripomienka horolezcov, turistov a skialpinistov k predloženému návrhu návštevného poriadku TANAP-u

Vyzývame orgány ochrany prírody a ministerstvo životného prostredia, aby ako celok odmietli návrh návštevného poriadku TANAP-u, ktorý predložila Správa TANAP-u na OÚ v Prešove dňa 25.1.2019 a ktorý bol prezentovaný Správou TANAP-u na verejnom prerokovaní 6.2.2019 v Liptovskom Mikuláši a 7.2.2019 v Starom Smokovci.

 Návrh návštevného poriadku  Prílohy

Podľa IUCN má v národnom parku popri ochrane prírody rovnocenné zastúpenie aj rekreačná a športová funkcia vykonávaná trvalo udržateľným spôsobom. Túto mäkkú formu turizmu v TANAP-e predstavujú turisti, horolezci, skialpinisti, horskí lyžiari, environmentální sprievodcovia, horskí vodcovia, nosiči a chatári. Ich činnosť je dlhodobou súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier a nemá na prírodu negatívny vplyv alebo dopad. Preto ich možno považovať za trvalo udržateľné na rozdiel od rozširujúcej sa činnosti developerov a ťažby dreva.

Deklarujeme

Turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov považujeme za neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Tatier. Sme presvedčení, že ich aktivity neboli a nie sú proti záujmom ochrany prírody.

Hlásime sa k zachovaniu biodiverzity, t.j. pestrosti zloženia chránených druhov fauny a flóry. Rešpektujeme najprísnejší režim – t.j. výluku našej činnosti – vo vybraných častiach parku. Spolky, ktoré sú iniciátormi tejto pripomienky, majú ochranu prírody vo svojich stanovách a je trvalou súčasťou ich každodenných aktivít. Chodíme do Tatier ako aktívni ochranári a sme prví, ktorí budú proti ich komercionalizácii.

Podporujeme vedecky a štatistickými dátami podložené operatívne lokálne uzávery v miestach a čase, kedy je to z hľadiska predmetu ochrany dôležité.

Podporujeme obmedzovanie nevhodných aktivít vo vysokohorskom prostredí ako napríklad bivakovanie, táborenie, zakladanie ohňa a zahadzovanie odpadkov, či iné znečisťovanie územia TANAP-u, ťažba dreva a rozsiahle developerské aktivity.

Vyzývame na materiálne a personálne posilnenie vedeckej činnosti vládneho aj mimovládneho sektora v TANAPe s cieľom zabezpečiť kontinuálny zber primárnych dát a ich priebežné vedecké vyhodnocovanie.

Podporujeme dôslednú ochranu prírody na území TANAP-u, vyzývame na prijatie odborne zdôvodnenej zonácie TANAP-u tak, aby ako národný park splnil medzinárodné kritériá. Pri takomto prístupe ostane viac priestoru pre mäkké formy turizmu pri súčanom zachovaní ochrany citlivých druhov fauny a flóry.

8 dôvodov, pre ktoré odmietame návrh návštevného poriadku TANAP-u:

  1. Činnosť turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov bola a je súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier. Ich aktivity neohrozovali a neohrozujú prírodu v TANAPe a odmietame, že by tomu tak bolo teraz. Deklarujeme oddanosť spolupracovať na trvalo udržateľnom princípe turizmu v TANAP-e, rešpektujeme a budeme rešpektovať obmedzenia, ktoré sú založené na vedeckých a štatistických dôkazoch. Preto zásadne odmietame navrhované zvýšenie regulačných opatrení týkajúcich sa aktivít hore uvedených skupín.
  2. Definície športovo-rekreačných horských aktivít sú diskriminačné a v rozpore s medzinárodným štandardom. Aj z tohto dôvodu nepovažujeme za vhodné vyžadovať členstvo v konkrétnych organizáciách pre výkon aktivít v TANAP-e.
  3. Prakticky sa vylučuje ľahké horolezectvo (tzv. VhT) z TANAP-u, čo v nižších stupňoch horolezeckej obťažnosti podstatným spôsobom obmedzí činnosť všetkých turistov, horolezcov, skialpinistov a viacerých organizácií ako napr. Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Slovenského vysokohorského turistického spolku SVTS, Slovenskej skialpinistickej asociácie a Klubu slovenských turistov, ktorých história siaha až do 19. storočia.
  4. Uzavretie výcvikových činností pre horolezectvo a VhT do niekoľkých oblastí nerešpektuje metodiku výcviku týchto činností a tým hazarduje s bezpečnosťou začínajúcich horolezcov a VhT turistov.
  5. Správa TANAP-u nepredložila vedecké a štatistické dôkazy, ktorými by zdôvodnila nové sezónne uzávery pre horolezctvo a zachovanie sezónnych uzáver pre turistov a ktoré by dokazovali negatívny vplyv mäkkých foriem turizmu na predmety ochrany v TANAP-e. Pritom návštevnosť TANAP-u v poslednom období nedosahuje úroveň zo 70-tych rokov 20. storočia, kedy boli zavedené sezónne uzávery. Aj z tohto pohľadu je zavádzanie nových reštrikcií nedôvodné.
  6. Nový návštevný poriadok ignoruje faktickú realitu posledných desiatok rokov, pričom nepoznáme vedecký a štatistický dôkaz, že by športovo-rekreačná činnosť mala za následok zhoršenie stavu predmetov ochrany. Opak je realitou, a ako príklad uvádzame zvyšujúce sa a dlhodobo na vysokej úrovni sa držiace stavy kamzíkov, kde vychádzame z podkladov ŠOP o sčítaní kamzíkov. Na druhej strane ŠOP, ani Správa TANAP-u, nepublikovala ani jednu štatistiku potvrdzujúcu zhoršujúce dlhodobé ukazovatele v oblasti fauny alebo flóry TANAP-u.
  7. Absolútne vylúčenie nočného pohybu pre horolezcov, skialpinistov a turistov je v protiklade so zásadami bezpečnosti, metodiky a ide proti odporúčaniam HZS o včasnom nástupe na túry. Pre horolezcov je potenciálne život ohrozujúce. Pritom sa hlásime k zákazu akýchkoľvek plánovaných nočných aktivít, ktoré nesúvisia s metodickými a bezpečnostnými zásadami pohybu vo vysokohorskom teréne.
  8. Systém výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny vnáša nesystémový prístup (aj) do problematiky regulácie návštevníkov TANAP-u. Podmienenie povolenia činností v TANAP-e členstvom v konkrétnych spolkoch a organizáciách je v rozpore so všeobecnými demokratickými princípmi modernej spoločnosti, ktorá naopak zvýrazňuje osobnú zodpovednosť za činnosť a správanie sa jednotlivca.

Celé znění výzvy a formulář na podporu výzvy najdete na: https://ajmysmetatry.sk/