Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle – důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska

KČT, odbor Krušné hory Sokolov je partnerem projektu Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle – důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska.

Název projektu: Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle – důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014693

Příjemce dotace: Obec Staré Sedlo

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce lávky na toku řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem na hranici obce Staré Sedlo, která je ve velmi špatném stavu. Tato lávka je součástí cyklotrasy 2030 a na levém břehu umožňuje napojení na národní cyklotrasu č. 6. Obě trasy slouží občanům k dopravě do zaměstnání, škol apod.  Nová lávka zajistí lepší napojení těchto cyklotras a zvýší celkovou bezpečnost. V rámci projektu bude také instalována lavička s odpadkovým košem a vysázena doprovodná zeleň.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce lávky ve Starém Sedle, která leží na důležité spojnici cyklistického systému Sokolovska, zajistit občanům bezpečnou a rychlou dopravu do zaměstnání a do škol. Renovace slibuje kromě výše zmíněné bezpečnosti a plynulosti dopravy také zvýšení atraktivity těchto tras mezi občany. Povede je tak k častějšímu využívání nemotorové dopravy a spolu s výsadbou doprovodné zeleně přispějí ke zlepšení ovzduší v území a vlivu na životní prostředí.

Výsledky projektu:

Kompletní rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři v katastru obce Staré Sedlo. Realizace projektu zlepší napojení cyklotrasy 2030 na národní cyklotrasu č. 6. Zajistí také vyšší bezpečnost, a dokonce i bezbariérový přístup obou těchto tras. Hlavní změnou bude plynulejší a bezpečnější doprava cyklistů a chodců do zaměstnání, škol a za službami a také vyšší využívání těchto tras.

Díky odstranění chátrajícího odpočívadla a jeho nahrazení novou lavičkou s odpadkovým košem, který momentálně zcela chybí, dojde ke zkrášlení této lokality. Navíc odpadkový koš spolu s projektem výsadby doprovodné zeleně v podobě ovocné lesní zahrádky – napomohou eliminaci negativních vlivů způsobených provozem na cyklotrasách.

Termín realizace projektu: 31.08.2021 – 31.07.2022

Příjemce dotace: obec Staré Sedlo, Zámecká 100, 356 01 Staré Sedlo (IČO 00259608)

Partneři projektu: město Nové Sedlo, Mikroregion Sokolov – východ a KČT, oblast Karlovarský kraj

Celkové náklady projektu: 18.403.648,65 Kč

Příspěvek EU a SRČR na projekt: 4.749.999,43 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.