Marketingová kampaň na podporu lázeňství a statků UNESCO v Karlovarském kraji 2023

Na začátku září spustila Destinační agentura Živý kraj online kampaň na podporu lázeňství a statků UNESCO v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj alokoval na tuto mimořádnou marketingovou kampaň finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč. Destinační agentura tím navazuje na  marketingové aktivity z podzimu loňského roku, které byly také podpořeny mimořádným příspěvkem ze strany Karlovarského kraje, a které významně přispěly ke zvýšení návštěvnosti regionu a obsazenosti ubytovacích zařízení v době mimosezony. 

V posledních letech bylo odvětví cestovního ruchu, obzvláště pak lázeňství zcela paralyzováno pandemií covid-19 a následně válkou na Ukrajině, respektive ztrátou tradiční ruské klientely. V současné době je tak potřeba intenzivněji podpořit propagaci a marketingové aktivity, rozšířit povědomí o výhodách a nabídce v oblasti lázeňství i celého regionu jako významné turistické destinace a prohloubit zájem turistů o lázeňství v Karlovarském kraji.

Pro úspěšnou realizaci tohoto cíle je potřebné nastartovat systematické aktivity Karlovarského kraje ve snaze propagovat region a jeho atraktivity jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Karlovarský kraj alokoval prostřednictvím individuální dotace finanční prostředky v celkové výši 5 000 000 Kč na financování mimořádných aktivit (kampaně) Destinační agentury. Finanční prostředky budou alokovány výhradně na marketingové aktivity v online prostředí v období 09-12/2023. Ta proběhne v souladu s marketingovými plány agentury CzechTourism, jako jednoho z nejdůležitějších subjektů v oblasti cestovního ruchu na republikové úrovni a taktéž s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji (2018-2023).

Cílem je především podpora nabídky a zlepšování potenciálu cestovního ruchu a lázeňství na území kraje. Aktivity plánované v rámci projektu jsou zaměřené na zajištění kvalitní propagace nabídky v oblasti lázeňství v kombinaci s prezentací statků UNESCO. Cílem je přispět k postupnému oživení poptávky po lázeňských a wellness službách, posílení vnímání lázeňství jako prostředku vhodného k prevenci vlastního zdraví a zvyšování počtu návštěvníků v lázeňských resortech.

Prostřednictvím online médií – inzerce a video spotů, postů na sociálních sítích i webu představí stávajícím i potencionálním návštěvníkům regionu, že Karlovarský kraj nabízí unikátní léčebné zdroje, lázeňská místa i speciální léčebné a relaxační pobyty. Upozorní na možnost využití přírodního a kulturního bohatství regionu a jeho využití pro aktivity během lázeňského či relaxačního pobytu v Karlovarském kraji. Kampaň cílí celou Českou republiky a vybrané oblasti v Německu (např. Sasko, Bavorsko, Porýní, Berlin), a na cílové skupiny se zájmem o zdravý životní styl, zdraví a péči o tělo, cestování, zdravotní turistiku, wellness pobyty, relaxační dovolenou.

Zdroj a foto: https://zivykraj.cz/aktuality/marketingova-kampan-na-podporu-lazenstvi-a-statku-unesco-v-karlovarskem-kraji-2023/?fbclid=IwAR0yJ-9vugmIcQ1c4igjccybeLOiflrQQqwL8Df9ycWlnj8t9ciKb7QrhNQ

14. 9. 2023|Kategorie: AktualityB2B