Vydejte se s archeology do terénu na zajímavá naleziště

Více než 30 vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť připravilo unikátní sérii komentovaných prohlídek po vybraných archeologických lokalitách. Jedná se o více než 250 výprav do nalezišť buď s průvodcem přímo v terénu, nebo virtuálně.
Zájemci mohou navštívit mimo jiné světoznámá naleziště: paleolitickou stanici Dolní Věstonice a jeskyni Býčí skála, keltské oppidum Třísov, římskou základnu Hradisko u Mušova, velkomoravské hradiště Mikulčice nebo rodiště sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou a desítky dalších.
Akci koordinují Archeologické ústavy Akademie věd České republiky v Praze a Brně ve spolupráci s regionálními muzejními a dalšími odbornými pracovišti. Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší jejich práce a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.
Prohlídku terénu s průvodcem je nutné si zarezervovat na stránkáchARCHEOLOGICKÉ LÉTO. Účast je většinou bezplatná. I když se nic nevyrovná osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice, můžete je navštívit i virtuálně, a to s pomocí ARCHEOLOGICKÉHO ATLASU.

V Karlovarském kraji je hned několik míst, kam se můžete s archeology vydat:
 

25. 7. 2020 Město Cheb
Archeologická procházka po historickém jádru města Chebu. Procházka po širším historickém centru města Chebu, navštívíme poslední pozůstatky historického vývoje města patrné v terénu. Současně navštívíme i místa archeologických výzkumů konaných v nedávné době a seznámí se s historickým vývojem konkrétních míst. Délka prohlídky 2 h, náročnost – bezbariérové (zpevněné cesty, minimální převýšení), průvodce Michal Beránek.
Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com

4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8. 2020 Rolava
Zajatecký tábor a cínový důl z období druhé světové války. Pro potřeby nacistického válečného hospodářství začal vznikat v r. 1941 nedaleko obce Rolava (Sauersack) hlubinný důl na cínovou rudu a tábor pro nuceně pracující zajatce. Po válce důl již nerentabilní těžbu neobnovil. Areál je modelovým příkladem vzniku archeologické lokality a zároveň působivým pomníkem otrocké práce válečných zajatců. Zaniklý důl je dnes součástí národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, v rámci prohlídky budou představeny i místní unikátní přírodní hodnoty. Místo srazu je parkoviště s turistickým altánem u lokality. Délka prohlídky 1 h 30 minut, náročnost – středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén), průvodci Jan Hasil – Petr Krása – Petr Hasil.
Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com
Více o lokalitě: http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/rolava_so_dul

7. 8. 2020 Archeologická rezervace Tašovice
Významné polykulturní sídliště Horního Poohří, s dochovanými stopami osídlení z pozdního paleolitu a mezolitu, stejně jako několika obdobími zemědělského pravěku. Dominantními objekty jsou pozůstatky dvoudílného opevnění okolí skalní vyhlídky z období raného středověku. Jedná se také o archeologickou památkovou rezervaci Karlovarského kraje. Délka prohlídky 1 h, náročnost – středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén), průvodce Filip Prekop.
Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com

12. 8. 2020 Glücksburg – Rudná a okolí
Lokalita Glücksburg, ležící na Podleském potoce nedaleko Potůčků, představuje lokální centrum těžby a zpracování rud v okolí vrchu Rudná. Získávání cínových rud zde mělo počátky v rýžování na Podleském potoce a jeho drobných přítocích, nejstarší aktivity přelomu 14. a 15. století byly doloženy archeologicky ojedinělými zlomky keramiky na výrazném skalním výchozu, který byl patrně již tehdy jakýmsi centrálním bodem celého areálu. Pro 16. století to již velmi hojně dokládají nálezy keramiky, kachlů, okenního skla i předmětů denní potřeby. V okolí skalního výchozu byly nalezeny kamenné fundamenty a stoupovací botka, dokládající provoz cínových stoup na drcení rudy. Ta pocházela především ze dvou výše ležících štol a velké povrchové dobývky a drcena byla za pomoci vodní síly. Svědectvím jejího využití je řada vodních příkopů, přivádějící vodu Podleského potoka nejdříve k dobývkám a štolám, níže potom ke stoupám a jejich úpravě plavením. K lokalitě jsou k dispozici i písemné prameny, dokládající provoz v 16. a 1. ½ 17. století a zmiňující kromě 10 stoup i huť. Na mapě lesních pozemků z 18. století je ještě zachycena ruina jedné stavby poblíž ústí štoly a již opuštěné odvaly. V okolí se nachází řada příkladů montánního terénního reliéfu a poblíž vrchu Roudná i dřevěná pozorovatelna ženijně technického zabezpečení státní hranice, jakési lehčí obdoby železné opony jihozápadních hranic bývalého Československa. Přímo na hranici je možné vidět i jeden z historických a bohatě zdobených hraničních kamenů z roku 1672. Délka prohlídky 3 h, náročnost – náročné (velké převýšení, mimo lesní cesty, suťová pole, apod.), průvodce Ondřej Malina.
Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com

22. 8. 2020 Z Františkových Lázní přes Žírovice do Skalné
Terénní archeologická vycházka po významných lokalitách. Na trase Františkovy Lázně – Horní Lomany, Žírovice – mohylové pohřebiště z mladší doby bronzové, Starý rybník – gotický hrad, Skalná – kostel sv. Jana Křtitele, románský hrad, pro zájemce hrobka Hendrichových, délka prohlídky 4 h, náročnost – středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén). Průvodce Michal Beránek.
Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/vydejte-se-s-archeology-do-terenu-na-zajimava-naleziste/5572/