Dopravní kolaps na horách jako cíleně „řízený“ proces regionálního rozvoje

Naplánovaný regionální roz­voj v horských částech Karlovar­ska se značně liší od současné reality. Máme sice platné Zása­dy územního rozvoje Karlovar­ského kraje, ale v praxi běžně narážíme na skutečnost, že jeho rozvojové oblasti nejsou dosta­tečně provázány zejména s do­pravou. Kraj ani pověřené obce a jejich úředníci nemají většinou místní povědomí a tak vydávají investorům k jejich investicím bezproblémově vyjádření bez ohledu na to, jestli tyto budoucí investice nemohou ohrozit stá­vající dopravní stabilitu v úze­mí. Kdyby se obce ležící na silni­ci první třídy I/25 vedoucí z Os­trova na hraniční přechod Boží Dar – Oberwiesenthal nezačaly zajímat o dopravu v souvislosti s novou výstavbou průmyslové zóny v bývalém areálu Škoda Ostrov, tak by na této silnici zřejmě v budoucnosti hrozilo naprosté selhání plynulosti do­pravy, které by způsobilo až 960 kamionů denně, jež by z části mohly právě jezdit i přes nejvyš­ší partie Krušných hor.

Stejně nekoordinovaně se povolují investice v nejvyšších polohách Centrálního Krušno­hoří a to opět bez provázanosti na dopravu včetně té v klidu. Plánuje se např. cykloturistic­ká krušnohorská hřebenovka, ale nikdo už se nezabývá tím, že současně nebo spíš v před­stihu se musí vyřešit parkování pro odstavení vozidel budoucích uživatelů této cyklostezky.

Obdobné je to třeba s inves­ticemi do lanovek. V zahraničí investor neobdrží souhlasné stanovisko s výstavbou nové lanovky nebo s jejím zkapacit­něním do té doby, dokud na­příklad neprokáže, že v rámci této investice má vyřešenou i dopravní infrastrukturu včet­ně té v klidu (parkoviště), a že má zajištěné kvalitní sociální zařízení v dolní a na horní sta­nici lanovky. V České republice nic takového neexistuje, a pro­to panuje na našich horách už nejenom v návštěvnických špičkách naprostý chaos. Právě proběhlý čas vánočních svátků se silvestrovskou oslavou konce roku byly pro obyvatele Božího Daru a nejbližšího okolí doslova utrpením.

Nekvalitní práce v oblasti (ne)provázanosti regionálního rozvoje a dopravy, tak dlouho dozrávala, až přinesla své hoř­ké plody „hojnosti“. Slova jako bilance a únosnost území, ja­koby pro nejvyšší polohy Kruš­ných hor neplatily. Asi se na ně zapomnělo, anebo že by se jimi nechtěl raději nikdo seriózně zabývat? Tak nebo tak, ale teď se už musí něco stát a proto si tato slova musí politici a zodpo­vědní úředníci konečně osvojit a především dle nich i konat.

Ing. Jan Horník, senátor, starosta města Boží Dar a krajský zastupitel za STANKOAKD

Zdroj: Krajské listy Leden 2020, http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Stranky/noviny_20.aspx#.XjHWgyOLqUk

Na závěr: Pan senátor má bohužel naprostou pravdu a jestli to tak půjde dál, utrpíme tím i my turisté. Stejně tak jako je pro turistiku naprosto nepoužitelná oblast Vojtanova a z Hazlova do Skalné se musí chodit přes Sasko, mohli bychom se dočkat podobné situace v okolí Božího Daru. Vždyť už teď je Klínovec lepší a bezpečnější obejít, než se prodírat přes vleky a sjezdovky.