V Karlovarském kraji byla vyhlášena Národní přírodní památka Železná hůrka

Vydávání právních předpisů většina z nás nesleduje, ale občas je dobré se podívat, co je ve sbírce zákonů nového. 30. listopadu 2018 byla totiž vyhlášena Národní přírodní památka Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek a to už se nás turistů přece jen týká.

Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Mýtina I. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce (ta je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu). Kromě jiného lze na celém území národní přírodní památky vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Mapka z přílohy č. 2 ke stažení:  NPP Železná hůrka, Chebsko

A dopřejmě si ještě trochu opakování k Zákonu č. 114/1992 České národní rady o ochraně přírody a krajiny.

§ 35 Národní přírodní památka
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk……,
(2) Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno.

§ 36 Přírodní památka
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk……,
(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

Zdroje:
http://www.sagit.cz/info/sb18270
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=270/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy